กรรมการบริหารหลักสูตรฯ

ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม
(ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)
SCOPUS / Web of ScienceGoogle Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติ ทีฆะ
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ จันบัวลา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติพร ลินิฐฎา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

อาจารย์ ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อังธารารักษ์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

อาจารย์ตระกูล รัมมะฉัตร
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

อาจารย์ชนิสรา เมธภัทรหิรัญ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

อาจารย์ ดร.สาวิตรี มูลสุวรรณ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

นางอรวรินทร์ ยาเณร
(เลขานุการหลักสูตร)

Translate »