ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม

Sitthiwirattham, T., Nonlaopon, K., Ali, M.A., & Budak, H. (2022). Riemann–Liouville Fractional Newton’s Type Inequalities for Differentiable Convex Functions. Fractal and Fractional, 6, 175.

Sitthiwirattham, T., Murtaza, G., Ali, M.A., Promsakon, C., Sial, I.B., & Agarwal, P. (2022). Post-Quantum Midpoint-Type Inequalities Associated with Twice-Differentiable Functions. Axioms, 11, 46.

Sitthiwirattham, T., Ali, M.A., Budak, H., Chasreechai, S. (2021). Quantum Hermite-Hadamard type integral inequalities for convex stochastic processes. AIMS Mathematics 6(11). 11989–12010. 

Sitthiwirattham, T., Anwar Zeb, A., Chasreechai, S., Eskandari, Z., Tilioua, M., & Djilali, S. (2021). Analysis of a discrete mathematical COVID-19 model. Results in Physics, 28, 104668

Sitthiwirattham, T., Murtaza, G., Ali, M.A., Ntouyas, S.K., Adeel, M., & Soontharanon, J. (2021). On Some New Trapezoidal Type Inequalities for Twice (p,q) Differentiable Convex Functions in Post-Quantum Calculus. Symmetry 13, 1605.

Sitthiwirattham, T., Arfan, M., Shah, K., Zeb, A., Djilali, S., & Chasreechai, S. (2021). Semi-Analytical Solutions for Fuzzy Caputo–Fabrizio Fractional-Order Two-Dimensional Heat Equation. Fractal and Fractional, 5, 139.

Sitthiwirattham, T., Budak, H., Kara, H., Ali, M.A., & Reunsumrit, J. (2021). On Some New Fractional Ostrowski and Trapezoid-Type Inequalities for Functions of Bounded Variations with Two Variables. Symmetry, 13, 1724.

Sitthiwirattham, T., Ali, M.A., Budak, H., Abbas, M., & Chasreechai, S. (2021). Montgomery identity and Ostrowski-type inequalities via quantum calculus. Open Mathematics, 19, 1098–1109.

Sitthiwirattham, T., Ali, M.A., Budak, H., K. Ntouyas, S.K., & Promsakon, C. (2021). Fractional Ostrowski type inequalities for differentiable harmonically convex functions. AIMS Mathematics, 7(3), 3939–3958.

Sitthiwirattham, T., Rozi Gul, R., Shah, K., Mahariq, I., Soontharanon, J., & Ansari, K.J. (2021). Study of implicit-impulsive differential equations involving Caputo-Fabrizio fractional derivative. AIMS Mathematics, 7(3), 4017–4037.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา

Sabbar, Y., Zeb, A., Kiouach, D., Gul, N., Sitthiwirattham, T., Baleanu, D., Pongsopa, J. (2022). Dynamical bifurcation of a sewage treatment model with general higher-order perturbation, Results in Physics, 39, 105799.

ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์, สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, พรทิพย์ เดชพิชัย, จิราภรณ์ พงษ์โสภา และฮิวเบิร์ต รูค. (2564). นโยบายการบริหารจัดการและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 16-17 กันยายน 2564, หน้า H84 – H102.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติ ทีฆะ

ชาติ ทีฆะ สุทัศน์ จันบัวลา ยุทธนา พิมพ์ทองงาม และ วิชชา ฉิมพลี. (2564). การทดสอบประสิทธิภาพเซนเซอร์บารอมิเตอร์บนสมาร์ทโฟนสำหรับการวัดค่าความดันของของเหลว. วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี. 2 (1), 49 – 62.

อุดมศักดิ์ กิจทวี ชาติ ทีฆะ จิราภรณ์ พงษ์โสภา ตระกูล รัมมะฉัตร วัฒนะ มากชื่น และรังสันต์ จอมทะรักษ์. (2562). การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลิ้งเพื่อใช้ในการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 13(2), 75–89.

Rosdianto, H., & Teeka, C. (2019). The improvement of students’ problem – solving skills through the 5E learning model. Jurnal Pendidikan Indonesia (JPI), 8(2), 235–243.

Lohajinda, N., Pathumsara, K., & Teeka, C. (2019). Teaching specific heat using learning by laboratory activity. AIP Conference Proceedings, 2081, 030016.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์

เกยูร วงศ์ก้อม และ ณัฐกฤตา สุวรรณทีป. (2564) กระดานยางพาราวาดภาพนูนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 15(4), 112-124.

ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์, สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, พรทิพย์ เดชพิชัย, จิราภรณ์ พงษ์โสภา และฮิวเบิร์ต รูค. (2564). นโยบายการบริหารจัดการและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แบบสองภาษาของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 16-17 กันยายน 2564, หน้า H84 – H102.

ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์, สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย, นุชฤดี รุ่ยใหม่, ผดุง พรมมูล และฮิวเบิร์ต รูค. (2563). ความคาดหวังและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนขับรถแท็กซี่. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 วันที่ 17-18 กันยายน 2563, หน้า H564 – H580.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่

Tupchiangmai, W., & Mongkolvisut, W. (2020). Antioxidant activity and allelopathic potential of Lippia nodiflora (L.) Michx on germination and growth of Neptunia javanica Miq. Seeds. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science (May-August). 13(2), 36-45.

วิภา ทัพเชียงใหม่, ภัทรารัตน์ วงศ์วัชรินทร์, โศจิรันต์ แก้วขาว และ วันทนา มงคลวิสุทธิ์. (2564). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพกะลามะพร้าว/ZnO คอมโพสิตสำหรับการกำจัดเมทิลีนบลู. การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 16-17 กันยายน 2564, หน้า F648 – F657.

ฉัตรชัย อุตรมงคลกุล, วันทนา มงคลวิสุทธิ์ และ วิภา ทัพเชียงใหม่. (2562). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพซิลิกาที่เตรียมได้จากเปลือกข้าวโพดและเถ้าซังข้าวโพด. การประชุม วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”. หน้า 89-94.

เลิศรันต์ ไวยสุขศรี, นพรันต์ ถาวรสิน, สัมฤทธิ์ วัชรสินธุ์ สมศักดิ์ เพียรวณิชและ วิภา ทัพเชียงใหม่. (2562). การสังเคราะห์การออกแบบและการทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของ (E)-2-((2,4 Diiodopheny limino) Methyl) Phenol และอนุพันธ์ในการยับยั้งเอนไซน์อะซิทิลโคลีนเอสเทอเรส. การประชุม วิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”. หน้า 68-73.

Translate »