ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4 ปี) Bachelor of Education Program in General Science (4 years)

ปรัชญา 

สร้างครูที่มีความรู้ จรรยาบรรณวิชาชีพครู และสามารถบูรณาการศาสตร์การสอนกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะด้านดิจิทัลและการใช้ภาษาอังกฤษ สร้างนวัตกรรม
สื่อการสอนและนำปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพึงมีคุณลักษณะดังนี้

 1. เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การสอน/การจัดการเรียนรู้ ความเป็นครูวิชาชีพ การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning
 2. เป็นผู้มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาชีพครู ในการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 3. เป็นผู้มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 4. เป็นผู้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดความรู้และจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
 5. เป็นผู้มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 6. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 7. เป็นผู้มีความสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดของวิทยาการคำนวณและปัญญาประดิษฐ์ในการออกแบบวิธีจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
 8. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับความเป็นครู ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู มีจรรยาบรรณและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
 2. นักวิชาการศึกษาและ/หรือนักวิจัยทางการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์
 3. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 4. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางการศึกษา  อาทิเช่น  ผู้ประกอบธุรกิจทางการศึกษา  นักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  นักสร้างสื่อและนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์

การรับเข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 2. กรณีชาวต่างชาติสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) หรือเทียบเท่า  สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกำหนด
 3. ผ่านการทดสอบและประเมินเจตคติและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
Translate »