คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าเยี่ยมชม ONE WORLD LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมและบริการต่าง ๆ ภายใต้ Concept … เพราะการเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน

Translate »