ศาสตราจารย์ธานินทร์ สิทธิวิรัชธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติพร ลินิฐฎา คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลคุณภาพ สายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

Translate »