17-18 สิงหาคม 2566 บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีกิจกรรมแข่งขันหลายประเภท อาทิ โครงงาน สุนทรพจน์ ตอบปัญหา วาดภาพ

Translate »