กิจกรรมเสริมทักษะปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร ศษ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่เป็นจุดเน้นของหลักสูตร โดยในการจัดกิจกรรม ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ กิจทวี, ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา, ดร.รังสันต์ จอมทะรักษ์ และที่ปรึกษา Professor.UChida ร่วม พูดคุยเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสาธิตการทำ face recognition อย่างง่าย

Translate »