กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและสืบสานพหุวัฒนธรรมไทยสไตส์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป   ภายใต้โครงการ Smart Sci Ed : การพัฒนาทักษะอนาคตนักศึกษาครูในการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุรุสภา ปีที่ ๑  โดยมี ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่ และ ดร.สาวิตรี มุลสุวรรณ ให้ความรู้ และจัดกิจกรรม Workshop ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร  ณ ห้องออนไลน์ SDU.03 ชั้น 4 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »