29-30 สิงหาคม 2566 ดร.รังสันต์จอมทะรักษ์ และ ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตร ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการเชิญจากสํานักงานส่งเสริมการวิจัย (สวทช.) เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ “การจัดทำโปรแกรม CiRA CORE(AI) แนะนำสำหรับนักเรียน” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์.    

Translate »