31 สิงหาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู “Teacher Skill Development : Growth Mindset” ความรักของการเป็นครู (Teacher Inspiration) คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566  ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »