31 สิงหาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ภายใต้โครงการ Smart Sci Ed : การพัฒนาทักษะอนาคตนักศึกษาครูในการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุรุสภา ปีที่ ๑ โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ณ. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Translate »