6 กันยายน 2566 หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการตั้งปัญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Smart Sci Ed : การพัฒนาทักษะอนาคตนักศึกษาครูในการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุรุสภา ปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้กับนักศึกษา ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป และ ศษ.บ. การประถมศึกษา (ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์ลำปาง) ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน 

Translate »