7 กันยายน 2566  กิจกรรม Workshop พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Happy English Sci. Ed” ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการ Smart Sci Ed : การพัฒนาทักษะอนาคตนักศึกษาครูในการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุรุสภา ปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ณ ห้องเรียนรู้ออนไลน์ 11 อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในรูปแบบ Hybrid โดยมีวิทยากรคือ Mr.Hubert Ruch  ผศ.ดร.ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์ และ ผศ.ดร.วิภา ทัพเชียงใหม่  นอกจากนักศึกษาหลักสูตร ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป แล้วยังมีนักศึกษาหลักสูตร ศษ.บ. การประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ศูนย์นครนายก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

Translate »