วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30-13.00 น. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดบ้านให้น้อง ๆ เข้ามาพบปะพูดคุยกับกิจกรรม “Jigsaw to The university”  ต่อภาพจิ๊กซอว์อนาคตของน้อง ๆ ให้ชัดขึ้นที่ “สวนดุสิต” ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในการนี้คณาจารย์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้นำเสนอกิจกรรม “ค้นหาความสุกด้วย AI” ภายในงานดังกล่าวด้วย

Translate »